Single Day 11 – 11
Event
15.11.2019

BẠN MUỐN “TRAI” NÀO ? (11/11/2019)
Gió Độc đã về mà tấm thân vẫn chưa có ai ? đừng lo ! Drinking & Healing sẽ cho các bạn vài “trai” để giải độc vào 11/11 này.

ENG
Still single on the International Single Day? Don’t worry, come to Drinking&Healing this Monday (11/11/2019) and show the world your inner beauty